RODO

Informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sławomir Kolibabski z siedzibą w Opocznie przy ul.Westerplatte 1j , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  • Sławomir Kolibabski
  • 26-300 Opoczno Westerplatte 1J
  • biuro@marcoli.pl
  • NIP 7981123934

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestrowania i realizacji zamówień i nie będą  udostępniane innym odbiorcom / w przypadku udostępniania danych innym podmiotom np. biuru rachunkowemu, należy podać konkretnie jakiemu podmiotowi będą przekazywane w oparciu o umowę powierzenia/,

3. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

4.  posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres wynikający z innych ustaw.